Tilbage til INDEX

 
Disse sider skal ikke gøre sig ud for at være en fuldstændig redegørelse for al viden om Nyboder, ej heller kan de berette om det daglige, ofte uromantiske, liv i området, - det rækker pladsen her slet ikke til.
For den der vil fordybe sig i Nyboders sociale liv, med alt hvad der hørte til, - lige fra mandskabets uniformer, over børnenes opdragelse og skolegang, til kvindernes daglige liv, medens manden var på søen, er der skrevet adskillige bøger om af andre, der ved meget mere om emnet end jeg, og disse kan lånes på biblioteket.
Slægtsforskeren vil med listen over gadenavnes historie nederst på denne side, samt gadeplaner på andre sider, måske kunne danne sig et overblik over hvornår gader opstår, skifter navne og nedlægges.
Formålet er også at give et groft rids af Nyboders opståen, og med en tidslinie at fortælle om Nyboders udvikling, for dermed at give interesserede blod på tanden til at hente mere viden på vore udmærkede biblioteker og arkiver.
Under mine undersøgelser finder jeg flere modstridende oplysninger om gadernes placering, husenes byggetidspunkt, og så videre, det skyldes at Nyboder ikke var en statisk bydel, men på grund af den tids byggeskik, ukendskab til moderne metoder, har råd i husene, krig, ulykker og uroligt vejr hurtigt gjort det nødvendigt at nedbryde dem. Der anvendtes slet ikke tagrender, vandet plaskede ned ad husene, og ledtes kun nødtørftigt bort i smågrøfter, husene var fra begyndelsen uden opvarmningsmulighed, dette måtte beboeren sandelig selv sørge for!Een ting skal forskeren dog gøre sig klart: Nyboder har ikke altid ligget hvor det ligger idag. Man må skelne mellem Nyboder på Bremerholm og Nyboder ved Østerporten.


Historien:
Under Christian III der styrede Danmark-Norge fra 1534 til 1559, undergik den danske flåde en markant forandring, idet skibene i denne periode fik stærkere og tungere armering, der så også krævede at disse blev kraftigere bygget. Dette satte gang i en centralisering af flåden, hvis skibe hidtil havde været placeret rundt omkring i landet.
Tidligere, når et togt var til ende, spredtes skibene  til deres hjemhavne.
Nu skulle marinen organiseres.
For at skabe en effektiv flåde, kunne reparations- og nybygningsværfter, samt søfolk og håndværkere bedst udnyttes hvis det hele var centralt placeret.
Mandskabet var i begyndelsen ikke mere talrig, end at alle kunne være indkvarteret på Bremerholm hvor der må have været boliger til folkene.

Bremerholm var tidligere en holm, nordøst for Slotsholmen i København. I 16. århundrede blev det landfast da "Dybet" - det der nu hedder Dybensgade, blev opfyldt. Det anvendtes til flådestation, og det indeholdt reberbane, ankersmedie. m. m.
Ankersmedien blev senere ombygget til Holmens Kirke.
Indtil 1741 dømtes grove forbrydere  til "arbejde i jern" på Bremerholm. Efter anlæg af Nyholm, ændredes navnet Bremerholm til Gammelholm.
"Skipperboderne" der egentlig først blev opført på Bremerholm, fik benævnelsen "Nyboder" - og det var disse, der dannede forbillede for det Nyboder der senere opstod ved Østerport.
Christian den III. var således den første der havde et et øvet mandskab i fast tjeneste.
Tidslinie.
"D e t  a n d e t  N y b o d e r".
Skitsen herunder:
Blåt er Kastelsgraven, og det røde er Nyboders huse som Christian den fjerde nåede at opleve dem. Hver rød blok repræsenterer to husrækker med haveareal mellem husrækkerne.
De punkterede områder er tomme grunde som blev solgt til borgere, men som senere blev tilbagekøbt af kongen, uden at de dog kom til at høre til Nyboders marinehuse.
Den særprægede skrå afskæring af husenes gavle i vest, var oprindeligt også planlagt for husene der vender mod øst, men denne plan blev ændret for at gøre plads til den Store Kongensgade.
"Grønland" er et grønt område som senere anvendes til Nyboders udvidelse.
Vigtig bemærkning til tegningen herunder:
Krudttårnet der er aftegnet som en firkant på skitsen, er ikke det der sprang i luften i 1779. Ulykken skete inde i bastionen ved det afsatte kryds.Vi er nu tæt på århundreskiftet, se gadeplan på dette tidspunkt her.

Nyboder2
Nyboders første gader
Hvornår vi kal bruge betegnelsen "gade" eller "stræde" er lidt usikkert, men noget tyder på at "-strædet" er det man anvender tidligt. Senere vinder "-gaden" dog hævd. På nogle gamle kort bruges også "-længden" eksempelvis "Hjortelængden", men dette vælger jeg at se bort fra.
Det må også nævnes, at i folkemunde havde nogle gader andre navne. Således kaldtes Balsamstrædet  "Bagerens gade", Nillikestrædet for "Kockegaden", Lavendelstrædet "Skolemesterlængen", Hindestrædet for "Hoppens længe" Kaninstrædet på solsiden for "Bryggerens længe" og  Elsdyrstrædet for "Nybygte længe" eller "Hundelængen". Prindsestrædet kaldtes i begyndelsen "Fyrstegade" eller "Stenbroen", eller bare "Broen". Muligvis fordi det var den eneste gade med brostensbelægning.
####
Efter at krudtbrænderens hus eksploderede i 1658 kan man af en fortegnelse over Nyboder konstatere at huse der mundede ud ved Rigensgade i året 1654, af dem mangler 18 boliger i 1661, og det hedder om Tulipanstrædet:
"Deri ere ikkun to boder som beboes, de andre er ganske spolleret".
For enden af Merians- og Krusemyntestrædet har været en tom plads der kaldtes "Nyboders Torv".
Denne plads er muligvis et resultat af eksplosionen, og den lå tom til den blev solgt til Lorentzenstiftelsen i 1852.
Ingen tekst uden billeder: Her under, med sankt Pouls kirke i baggrunden, den sidste oprindelige bygning fra Christian d.4'  Nyboder.

Vi er nu nået der til hvor der ikke er meget tilbage af det oprindelige Nyboder.
Her en gadeplan som den må have set ud omkring 1890.
 

Gadenavnenes historie i og omkring Nyboder
Ifølge "Københavns Vejvisere", har Nyboder aldrig været matrikuleret, og husnumrene har i modsætning til øvrige by, altid været fortløbende.
Store Kongensgade.
Kaldtes meget tidligt "Mod Stranden" og "Nye Kongensgade"Gaden er anlagt med stenbro 1663 i forbindelse med opførelsen af Citadellet af dettes bygmester Rysensteen, hvis borgerlige navn var Henrik Rüse. Efter mønster fra Nyboder, og i tidens ånd blev såvel denne, som de øvrige gader i kvarteret, anlagt snorlige, til ængstelse for københavnerne der troede at formålet var at bydelen så kunne beskydes fra bastionerne på Citadellet i tilfælde af uroligheder. Endnu i 1700-tallet var området præget af haveanlæg som dog efterhånden blev bebygget for at skaffe plads til befolkningen inden for voldende. 
Ny Østergade, Østerportsvejen.
Var en fortsættelse af St. Kongensgade langs Nyboders østlige side til Østerport. Nu Store Kongensgade.
Rigensgade Navnet ses fra 1650. Man brugte den gang genitivformen "rigens" i stedet for "rigets". Gadenavnet må ses i relation til rigets stænder der optræder i Adelgade og Borgergade.I Rigensgade blev der 1673 indrettet militært sygehus som 1759-60 erstattedes af den nuværende Rigensgades Kaserne i nr. 7-9. År 1776 tilføjedes nr. 11. Nu er kasernen bolig for officersfamilier. Støder med sin vestlige ende op mod Sølvgade, her lå "Guldhuset", et laboratorium anlagt 1668 opkaldt efter en italiensk guldmager, senere militær klædefabrik. 
Adelgade forløber nord - syd  mellem matrosboligernne. Tidligere Dyregade.
Borgergaden Kaldtes tidligt "Prindsestræde" eller "Fyrstestræde". Skal være anlagt i 1664. Tidligere lå her en assistenskirkegård. Denne blev solgt til de omkringboende ca. 1760. Den østlige del uden for Nyboder udviklede sig til prostitutionens hovedsæde og endte i et forfærdeligt slum. Store saneringer har fundet sted fra 1950.
Hoppenslængde Nyboders på et tidspunkt sydligste gade; her lå Trøstens bolig og én af søetatens pigeskoler. Tidligere Hindestræde.
Kaninstrædet den sydlige side af denne gade består på dette tidspunkt (1855) endnu af Nyboders primitive soldaterboliger, den nordre er bebygget med høje huse.
Pindsvinestrædet, tidligere Lorentzensgade Hvor nu østlige ende af Sankt Poulsgaden ligger.
Kattestrædet nævnes  allerede år 1650.
Tigerstrædet bygget 1756.
Leopardlængden bygget 1756.
Hjortelængden Kaldtes også Skolemesterlængden.
Løvetrædet Eksisterer ikke mere
Bjørnegaden Se  Fredericiagade.
Ulvegaden Her lå Nyboders kommandantskabs kontor.
Enhjørningestrædet Hvor nu midterste del af Sankt Poulsgaden ligger.
Rævegaden Eksisterer endnu.
Kamelgaden tidligere Canjnestræde. Et navn som foreløbig ingen mening giver. Nu Gernersgade.
Haregade Eksisterer i bedste velgående.
Elefantgade forlænget 1761, nu Suensonsgades midsterste del.
Elsdyrstrædet kaldtes i 1661 for Hundestræde, bygget 1761. Eksisterer endnu.
Klerkegade Var ind til 1869 delt op i Klerkegade, Lavendelstræde og Hjortelængen. Omkring Klerkegade blev huse fra det ældste Nyboder nedrevet 1862-73 og erstattet af høj bebyggelse, blandt andet den nuværende ministerielle bygning i nr. 2-4 der oprindelig var frimurerloge, men som fra 30'ernes begyndelse i en årrække var indrettet som biografen "Palæ". Eksisterer endnu.
Rosengaden Eksisterer endnu.
Kokkegaden og Nellikegade  løb i fortsættelse af hinanden til henholdsvis Rigensgade og Adelgaden. Se Fredericiagade.
Balsomgade (Balsamgade) hvor Nyboders kommandant boede. Blev også kaldt "Bagerens gade". Nu Olfert Fischersgades vestlige ende.
Salviegade Nu Sankt Poulsgadens vestlige ende.
Krusemyntegade Eksisterer endnu.
Meriansgade Nu Gernersgades vestlige ende.
Timiansgade Eksisterer endnu.
Tulipangade Nu Suensonsgades vestlige del.
Hjertensfrydsgade Eksisterer endnu.
Grønlandsgade Ved Østerport. Er nu en del af Østervoldgade. Var tidligere et grønt område kaldet "Grønneland". Dette navn overlever, da stykket mellem Oslo Plads og Esplanaden nu hedder Grønningen.  Rosenborgs exerserplads blev flyttet hertil, til stor harme for Nyboders indbyggere. 
Delfingade Eksisterer endnu.
Krokodillegade Eksisterer endnu.
Svanegade her ligger (lå) søetatens drengeskoler. Eksisterer endnu.
Vildandegade Tidligere Gåsegade.Vildandegade hed oprindelig Gåsegade. Navnet blev ændret, fordi der i forvejen var en Gåsegade beliggende i Indre By. I midten af forrige århundrede gav en lovændring Københavns Magistrat mulighed for at få større indflydelse på gadenavngivningen. Oprindelig skete gadenavngivning i København ved Kongelig resolution, men i 1840'erne blev gadenavngivning reguleret gennem en særlig byggelov for København. Loven gav kun mulighed for, at Københavns Magistrat kunne navngive offentlige gader - retten til navngivning af private gader
fulgte først 50 år senere. Efter byggelovens fremkomst begyndte Københavns
Magistrat at skabe orden i navnekaoset i byen.

København kunne, ikke øve direkte indflydelse på gadenavnene i Nyboder, men man fik tilsyneladende overbevist Marineministeriet om at ændre gadens navn til Vildandegade, for at undgå forvekslinger i byen.

Jeg kan desværre ikke umiddelbart se, hvornår gaden skifter navn. Da Nyboder
ikke var et kommunalt anliggende var registreringslysten ikke umiddelbart
særlig stor for området. 

Gernersgade Efter Henrik Gerner, kommandørkaptajn 1781 og teknisk leder på skibsbyggeret Holmen. Gjorde flere opfindelser, blandt andet en pumpe trukket af  8 heste til at tømme flydedokken med.
Fredericiagade
Teksten til denne gade  er venligst 
forfattet af sekreteriatchef i 
Københavns Kommune, 
Gert Vincent.
Bjørnegade, som var betegnelsen for den nuværende del af Fredericiagade
mellem Adelgade og Borgergade, blev nedlagt i to etaper, baggrunden for
navneforandringen var:
I midten af forrige århundrede hed Stadskonduktøren i Københavns Kommune
Thorvald Krak (der grundlagde det i dag kendte kortbogsforlag). Efter demarkationsliniens fald i 1852 var behovet for nye
vejnavne hastigst stigende. Stadskonduktør Krak var meget bekymret for udviklingen, og han frygtede, at byen med tiden ville blive oversvømmet med
vejnavne, så ingen ville kunne finde rundt i byen. I 1875 lancerede han
derfor den ide, at gader, der lå i forlængelse af hinanden, burde have samme
navn, og at en indskænkning i gadenavnenes antal ville være gavnligt.
Herefter begyndte et veritabelt blodbad mod de københavnske gadenavne, som i flæng blev nedlagt uden skelen til navnenes betydning for historien.
Nyboder fik hurtigt Kraks opmærksomhed fordi de mange små gader efter hans princip var oplagte at ændre. Her skelede man ikke til, at der var en
gennemtænkt systematik i de gamle gadenavne, således at alle gadenavne i
Nyboder øst for Adelgade var opkaldt efter pattedyr og vest for Adelgade
efter krydderurter.
Den eneste vej, der hele vejen igennem Nyboder var kommunal på daværende
tidspunkt, var den nuværende Fredericiagade. Så her gik Krak i 1869 i gang
med at ændre navnene Blancogade, Kadetgade (blev også kaldt Akademigade),
Kaninlængen, Bjørnegade, Nellikegade og Kokkegade til det sammenhængende
Fredericiagade. Navnet Fredericiagade skulle henvise til militærhistorie,
idet navnet var et minde om den østjyske bys krigsindsats i 1848-50 og 1864.
Måske var navnet lidt søgt, men det var en fin måde at lægge pres på
Marineministeriet for at få ændret de øvrige gadenavne i Nyboder.

Bjørnegade blev derfor nedlagt i 1869 - men kun delvis! For
Marineministeriet var ikke overbevist, og ministeriet ejede bygningerne på
den ene side af Bjørnegade. Ministeriet fastholdt navnet Bjørnegade, så den
ene side af gaden havde adresse til Bjørnegade og den anden side havde
adresse til Fredericiagade.

Men ministeriet lod sig lokke af at få de militære navne ind i gadenavnebilledet, og i 1895 modtog Københavns Kommune en officiel anmodning fra Marineministeriet om, at en række veje i Nyboder sammenlagdes og fik navnene Gernesgade, Olfert Fischersgade og Sankt Paulsgade, hvorved de fleste af Nyboders oprindelige vejnavne blev udryddet. Bjørnegade blev helt nedlagt i december 1899, da Marineministeriet gav tilladelse til, at den sidste del af gaden kom til at hedde Fredericiagade.
Vejnavnenævnet har sammen med Nyboders kommandantskab1996  (i forbindelse med kulturbyåret) undersøgt mulighederne for at tilbageføre vejnavnene i Nyboder tilbage til Deres oprindelse. En afstemning blandt områdets beboere viste et lille flertal for at bevare de eksisterende vejnavne, og kommunen valgte derfor ikke at
foretage sig yderligere i sagen.

Stokhusgade Gadenavnet forekommer første gang 1756. Hed muligvis Jordgade i ældre tid.
Toldbodvejen Projekteret som gangsti til folkene der skulle over på Nyholm i 1695. Efter anden verdenskrig omdøbtes den til  Esplanaden.
Nylængen Sådan kaldet 1689.  Kaldet "Den nybyggede længe" 1721 - "Nygade" efter 1755 -  Nu den østlige ende af Gernersgade.
Suensonsgade Gadenavnet er fra 1897 da Leopardlængen, Elefantgade og Tulipangade blev slået sammen under ét navn. Viceadmiral Edouard Suenson (1805- 87) var dansk eskadrechef i 1864, og besejrede d. 9. maj den preussisk-østrigske flåde i slaget ved Helgoland.
Gåsegade En meget lille gadestump nordligt i Nyboder. Nu Kronprinsessegades aller yderste ende i nord. Eksisterer ikke mere.
Kronprinsessegade Tidligere Ny Kronprinsessegade.

Litteratur om emnet:
Maritim Kontakt 1.
Indeholder indledning til artiklen i nr. 5. ISBN 87 - 947 - 00 - 5 Jørgen H. Barfod
Maritim Kontakt 5.
Jørgen H. Barfod ISBN 87 -947- 06 - 4
NYBODER OG DETS BEBOERE
- udgivet i anledning af 350 året for Nyboders grundlæggelse, af pastor H. D. Lind København 1882 - genoptryk. ISBN 87 - 980 - 89323
"Tipoldefars København"
af Ludvig Joseph Flamand 1855 - genoptryk.
Trap Danmark.
I serien: De så det ske -
Englandskrigene 1801-14 v. Lars Lindeberg.
KØBENHAVNS HISTORIE
bind 2, 3 og 4 ved Sv. Cedergreen Bech ISBN 87 - 01 - 52571 - 9
FLÅDEN gennem 475 år
- bind 1. ISBN 87 - 566 - 0007 - 0
------