Nogle navne man kan træffe at se
ved nærmere studier af Helsingør Domkirkes historie.

Tilbage til Helsingør

Denne artikel er ikke en fuldstændig historie af Helsingør Domkirke, men ment som en beskeden kilde til hjælp for slægtsforskere og andre der via disse notater måske herved kan få interesse for kirken og byen.

Kirkens historie er lang og kompliceret, og professionelle forskere har allerede redegjort for det man ved, - der forskes stadig i emnet, og om St. Olai kan man finde meget mere viden i allerede udgivet literatur.
Men de navne jeg er stødt  på i forbindelse med besøg i kirken og ved småstudier af diverse lekture har jeg efter bedste evne samlet et udpluk af her. . . . 'det ku' jo være du fik bid'

Kilden er hovedsagelig den lille bog:
St. Olai Kirke
Historie og beskrivelse af
Henning Henningsen 19591559 begyndte man den sidste del af et gennemgribende byggeri; det drejede sig om spir og våbenhus.
Formentlig har tagspærrene været rejst og taget lagt. Hvælvslagning kunne påbegyndes.


Navn
Stilling
Nation
Gerning
Kilder
Peder Ipsen
Høvedsmand, murmester fra Landskrone
Svensk
foretog hvælvslagning i 1559
Bevaret regnskabsbog fra 1557 - 1561
Jeppe Madsen
Mestersvend hos Peder Ipsen
-
Havde folk under sig
H. Henningsen
Hans von Erfurt
Stenhugger
Tysk
Stenhuggerarbejde
H. Henningsen
Hendrich von Münster
Stenhugger
Tysk
Stenhuggerarbejde
H. Henningsen
Rumbert von Köln
Stenhuggerarbejde
Tysk
Arbejde på våbenhuset
H. Henningsen
Mester Harman
eller Herman
Stenhuggerarbejde
Tysk
Arbejde på våbenhuset
H. Henningsen
Peder Murmester
Murermester
Formentlig dansk
Påbegyndte byggeri af spir anno 1578
H. Henningsen
Christian IV
Regent
Dansk
Donerede materiale til tårn
H. Henningsen

Året 1737 den 31. Januar 1737 klokken 19:00  styrtede spiret ned i en voldsom nordvestenstorm, og knuste våbenhuset.
Tårnet blev skåret ned til  "fast grund" og oven på tårnet blev monteret et foreløbigt fladt tag.

Først 1897-98 rejstes et nyt kobbertækket spir efter tegning af H. B. Storck.


Navn
Bestalling
Nationalitet
Gerning
Bemærkning
J. D. Herholdt
Kirkens Arkitekt 1897
-
Tegnede spiret, men
overlod arbejdet til Storck
-
H. B. Storck
(1839-1922, Kbh.) 
Arkitekt
-
Tegnede spiret færdigt
-
W. Unmack
Tømrermester
Dansk
Forestod tømrerarbejde
1897-98
-
frøkenerne Emma, Antonia og Julie Hagenstrøm
Frøkener
-
Donerede hvad der svarede til Kr. 10.000,00 til Spiret 
Omkring 1897
H. C. Rosendahl
Kunstmaler
-
Udsmykning. 
Omkring 1898
Daniel Valentin Neuhauss
Købmand
-
Donerede 250 Rdl.
Gik for at være meget påholdende.

Foran indgangen til våbenhuset blev der 1846 nedlagt slidte gravstene som brolægning.
Kun de to kan identificeres:
1.
Toldkæmmererer Lauritz Sørensen og hustru Anna Catharine Jørgensdatter.
Han døde 1696.
2.
Koning Andreasen (også kaldet 'Köning Andersen')
død 1707
og hustru Anne Simonsdatter. Findes ved dørtærsklen ind til forhallenI kirkerummet er lysekronerne givet af :
Jens Pedersen Grove 1633. Iver Pedersen 1653 og Lauritz Christensen Rhoed 1651

Fra Chr. IV tid findes navnene:

Sydmuren:
Arent van der Kula, fru Anna Wind,
Hans Lassen fru Karen Gyldenstierne,
Pouel Witfeldt (Huitfeldt) fru Margrethe Breda,
Gerd Ulfstand, fru Gøge Gyldenstierne,
Herluf Trolle, Birgitte Gøye
Jacob Trolle, Mogens Gøye,
Mogens Gyldenstierne fru Margrethe Suabis
hofmester Eiler Hardenberg og Kansler Johan Friis

Nordmuren:
Tyge Krabbe,
Holger Rosenkrantz, fru Mette Mauritzdatter
Corfitz Ulfeldt
Peder Oxe
Lauritz Brockenhuus
Hans Schougaard,
Anders Bille
Mogens Krabbe.Alterbog givet af kirkens graver Rs. Hansen Mønbo og hustru Sophia Hedevig.


Nuværende altertavle er skåret af Lorentz Jørgensen hvis værksted lå i Holbæk 1645.
Foran alteret var tidligere et jerngitter forsynet med 13 messingknapper givet 1694 af Eggert Madsen.
En ny alterskranke er opsat 1958 tegnet af arkitekt Volmar Drosted.
Mellem gitter og alter et altertæppe tegnet af malerinden Agnete Warming, København.
29 damer i Helsingør har syet tæppet, antageligt betalt af søstrene frk. Kitty Tvede og fru Ellen Bartholdy.


Den yngste og mest pragtfulde 8-armede messinglysekrone givet af 9 karle der under svenskekrigen havde dannet ligbærerkompagni og hvis navne er indgraveret:

Eggert Madsen
Peter Hansen
Bendix Brodersen
(formentlig rådmand 1682 død 1684).

Niels Andersen
Michel Jørgensen
(måske Mikkel Jørgensen Seidler eller Sidelin, godsejer død 1711)

Heinrich Diederichsen
(måske rådmand 1682)

Johan Hansen
(måske rådmand 1669 død 1676)

Peder Christensen
Lars Pedersen Grimmeløche.

Gavebrevet er underskrevet den 2/4-1661 på kompagnibrødrenes vegne af
Johan Hansen og Peder ChristensenVæglampet
givet af borgmester Andreas Bussæus f. 1679 og hustru Mette Wederhorn

Kirkeblok
måske givet af Anders Sørensen og Anne Pedersdatter jvnf. korgitteret nr. 16

Indsat gravsten:
Magister Peder Clod 1682 - 1747 og hustru Anna Schrøder
(datter af Kappelan senere sognepræst Johannes Schrøder)

Et riffelmaleri
dateret 1730 givet af generalmajorinde
Anna Barbara Muhle

Malerier:
' Den gældbundne tjener'
givet 1579 af borgmester Frans Lauritsen Skriver og hustru Bente Poulsdatter

'Omskærelsen'
skænket af Peter Orsleff

'Allegorisk maleri'
skænket af Ursula Willemsdatter til minde om hendes afdøde mand Christian Hunnius f. o. 1571 i HerslebenPortræt
af sognepræst magister Laurits Christensen Aagaard f. 1656 døde i pesten 1711.


Portræt
af sognepræst Andres Pedersen Wøldike f. 1687, signeret M. C. Thrane 1737


Portræt
af sognepræst Peder Nielsen f. 1622 død 1659

Portræt
af Martin Luther anskaffet 1817


Portræt
af sognepræst magister Gert Albertsen Schumacher 1641-91


Portræt
af sognepræst magister Henrik Henriksen Goische f. 1619


Portræt
af sognepræst magister Peder Rasmussen Lange  f. 1589


Portræt
af sognepræst August Kiørboe f. 1857 tegnet af nordmanden Kristofer Sinding-Larsen i 1920


Portræt
af sognepræst og provst magister David Christensen f. 1607


Portræt
af sognepræst Johannes Hansen Schrøder f. 1650
død i pesten, nåede at være præst i 4 dage.
Søndre sideskib


Portræt
af sognepræst Peter Orsleff, f. 1698. Navnet stammer fra fødebyen Årslev v. Århus


Fristående font af egetræ
1929 skåret af billedslærer E. Kunis, Helsingør, gave fra enkefru Kirsten Jensen og datter, plejerske på Monte Bello frk. Johanne Jensen samt viceskoleinspektør Laurits Jensen og hustru Johanne Jensen.

De 4 brudestole er skåret af E. Kunis og skænket af direktør Louis Svendsen.
Salmenummertavler er ligeledes skåret af Kunis.Mindetavle i Hovedskibet,
over digteren Hans Christensen Sthen, capellan v. St. Olai og rektor v. latinskolen 1565-83, død i Malmö 1610 som sognepræst. Tavlen skænket af viceskoleinsp. Laurits Jensen og hustru Johanne.


Epitafium af
Rådmand Rasmus Regelsen 1605-62 og rådmand David Melvin født i Dundee, Skotland, død 1671; opsat af sidst nævnte der var gift med Regelsens enke Margrethe Jacobsdatter død 1689.
Melvins gravsten over hans første kone Sara Muthum død 1665
Regelsen var købmand født i Malmö.


Mindetavle
over Herluf  Trolle og Birgitte Gjøe (Gøye) forfærdiget 1568.


Epitafium
over Hans Rostgaard til Krogerup [amtsforvalter over Kronborg] 1625-85 med sine to hustruer
Kirsten Pedersdatter 'Svenske' 1637-68  og Cathrine Asmundsdatter Arendrup 1636-72


Epitafium
over borgmester og tolder Frederik Lejel 1536-1601 og hans tre hustruer Pernille Olesdatter død 1565 Kirstine Jensdatter og Sophie Hansdatter


Epitafium
over rådmand og tolder David Hansen død 1599 og hans hustruer Karen (Karine) Hansdatter død 1589 og
Bente (Benedikte) Andersdatter død 1608


Epitafium
over fyrforvalter Jens Pedersen (Grove) 1584-1639 og hans hustruer Anne Andersdatter 1586-1629 og
Dorrit (Dorte) Mortensdatter Rasch død 1650

Epitafium
over hr. Peder Samsing, sognepræst til St. Olai 1492-1562, opsat 1576 af sønnen Isak Pedersen sognepræst i Malmö.


Epitafium
over toldskriver Hans Meyer død 1602 og hustru Annike Thorschmedes omkr. 1572-1604


Epitafium
over tolder og borgmester Laurits Christensen Rhoed 1585-1651 og hustru Margrethe Hansdatter 1588-1650


Epitafium
over rådmand Jørgen von Weelen (Wehlen) 1624-68 og hustru Sille Hansdatter Kruse samt hendes første mand, handelsmand og overformynder i Helsingør Claus Clausen 1614-57


Gravsten
over rådmand Morten Pedersen død 1563 og hustru Kirstne Jensdatter Baden.


Alterklæde dateret 1738.
giverne er sognepræst Peter Orsleffs svigerforældre Landsdommer over Lolland-Falster
H. Fischer og hustru Martha Brinch.


Gravsten
over købmand, kirkeværge Daniel Valentin Neuhauss 1704-84 og hustru Lene Brock 1722-97 samt deres eneste søn
Joachim Valentin Neuhauss 1749-76

Gravsten
over amtsforvalter Hans Rostgaard 1624-84

Gravsten
opsat af rådmand David Melvin over hans første hustru Sara Muthum f. i Lie, England 1591


Uartige drenges navnetræk er i hundredevis, skåret ind i panelerne, især over bænkene. Man har forsøgt at udbedre skaderne, men det er ikke lykkedes i alle tilfælde - og nu er det jo næsten historisk . . . . .


Korgitteret
Træværket er skåret 1651-55 af Jens Mortensen og Claus Brahmeyer.
Sidstnævnte født i Hamborg, kom til Helsingør 1651.
Korgitterets tralværk
med 76 rigt profilerede messingbalustre 140 cm. høje, skænket af byens borgere med hustruer.
Deres navne, bomærker monogrammer med mere er indgraveret, - her viderebragt i let normaliseret udgave:


1 Leonhardt Lauridsen [Grøtcher], handelsmand efter 1659 toldforvalter i Norge, og hustru Anna Mikkelsdatter
2 C. T. - (Claus Thomesen?) og bomærke.
3 Jens Pedersen i 'Brønsred'   [måske fejl for Brøndstrædet, det senere St. Olaigade] og hustru Bente Povelsdatter, Daniel Thorsen, Sise Bendtsdatter
4 Anders Lauersen, (eller Larsen) brygger og Maren Pedersdatter
5 Alexander Waddel, Helena Gudbert, Daniel Melvin   [fejl for David]  og  [hustru] Sara Mutum 
6 P. G. M. - J. M. D.
7-8 Peder Jensen Grove, kgl.Majestæts fyrforvalter.  [søn af Jens Pedersen Grove, - epitaf i kirken] og Anna Christensdatter Langberg
9 Benedix Mortensen
10 Hans Kruse og Marine Christoffersdatter Trøner   [Handelsmand]
11 Claus Clausen, overformynder og Sille Hansdatter
12 Peder Lauritzen og Margrethe Johansdatter
13 Hans von Hoven og Bodilla Nielsdatter
14 Valentin Korn, Magdalene Beyers, Emmeke Hermansdatter
15 Rolof Pedersen Møn og Chatarine Rolof Pedersens.   [søkaptain, gav 1657 en sølvkande til St. Mariæ kirke]
16 Andres Sørensen og Anne Pedersdatter
17 Jacob Albertsen og Rolefien Heindricks
18 Hans Jensen, urtekræmmer og Karene Jensdatter
19 Gallas  rådmand og Alheid Gallas Clausen    [fejl for Gallus]
20 Jürgen Johans Kramer og Abelge Jürgensdocther
21 Hans Rasmussen Niemann og Maren Todesdatter    [Han var brygger]
22 Jacob Strachon og Else Adamsdatter
23 Johannes Mathias Scotus  og Helena Aratt Scota [sandsynligt  Skotske af afstamning]
24 Azer Nielsen og Barbara Eriksdatter
25 Segers (Sejer?) Albertsen og Lisbet Jaspersdatter.   [Han var handelsmand]
26 Søren Madsen forrige kgl.Maj 's toldskriver i Helsingør og Karene Nielsdatter
27 Berent Willumsen og Tielke Dirksdatter [på en nu tabt ligsten i St. Marie kaldes hun Tilliken Didriksdatter Hessel]
28 Hans Piper fra Lybæk, fhv.toldvisitør og Christine Stevelins fra Greifswald.
29-30 Jørgen Andersen, borgmester og Dorothea Mikkelsdatter
31-32 Niels Hansen, borgmester og Karen Charisia. [datter af Chr IV 's rådgiver dr. Jonas Charisius]
33 Claus von Busch, født i Husum. "betjent borgemester- rådmandssæde udi Helsingør i 22 år"
34 Jacob Holgersen, borgmester, og Margaretha Jørgensdatter
35-36 Rasmus Regelsen, rådmand, og Anna Pedersdatter  [se om Epitafium ]
37 Johan Kruse, rådmand og Anna Steffensdatter
38 Barber, enke efter toldskriver Morten Jensen Rosenvinge  [= Barbara Truelsdatter]
39 Hans Rasmussen Faxøe [Magister, rektor]
40 M. V. P. R. [ = Mathias Velhauer, Pastor Regius [kgl. præst], [Sognepræst i St. Mariæ kirke 1647-55]
41 David Christensen, sognepræst i St. Olai og Geske Friederichsdatter
42-44 Mads Mortensen [Rosenvinge] tolder og Catharina Christoffersdatter
45-47 Jonas [Clausen] Heinemark, Kgl. Maj's tolder og Birrette Willumsdatter [Rosenvinge] [Birgitte]
48 Herman [Hansen] Holstein Brunopolitanus, f. i Braunschweigh, tolder, og Anna Iversdatter; [hun var datter af prof. Iver Bertelsen]
49 Erik Hansen [magister] 2. residerende kapellan og Birgitta Olufsdatter  [på dette tidspunkt dog sognepræst i Græsted]
50-51 Jørgen Beier, toldskriver, og Dorothea Johansdatter [Bøgevad]
52-53 Jens Thomesen og hustru Christine [skriver på Hammermøllen i Hellebæk]
54-55 Lauritz Madsen Liim, toldskriver, og Kirstine Clausdatter
56 Johan Thomassen, Kgl. Maj's toldskriver og Birgitte Heinemark [datter af Jonas Heinemark nr. 45-47]
57 Johan Hansen og Kirstine Johansdatter   [blev borgmester 1661]
58 Simon Jonesen F. H.  [Toldvisitør] [Måske = 'Flensburgesis Holsatus' d.v.s. flensborger, holstener]
59 Martinus Ovw og Anna Claus Ihns datter   [=Owen - borgmester 1661]
60 Peder Nielsen Brøgger og Ingeborg Rasmusdatter  [Brøgger måske erhverv] 
61 Peder Nielsen Aarup og Anna Knudsdatter
62 Hans Mikkelsen, handelsmand, og Bente Bjørnsdatter
63 Herman Gerinck og Catharine Jacobsdatter
64 Jost Hinrich von Laack
65-66 Johan Wilders, rådmand, og Margareta Simonsdatter Han var kirkeværge for St. Mariæ og gav to alterstager til denne kirke 1643
67 Werner von Wov [eller Wogen] kaptajn, toldvisitør
68 Erik Jacobsen, kirkeværge og Mette Rasmusdatter
69-70 Peter Brockman og Anna Petersdatter   [hollandsk kommissarius]
71 Jens Mortensen og Maren Sørensdatter
72-73 Sivert Alberts Backer [bager?] og Kirsten Pedersdatter
74 Hans Hansen og Jannike Johansdatter   [borgmester 1669]
75 Lambert Ebbesen, toldskriver og Alhed Johansdatter [toldskriver i 1661]
76 Christian Günther Hutzingk, kirurg, f. i grevskabet Hoya i Bruchhausen og Catrina Hans Pipersdatter 
[se nr. 28]

DÅBSKAPELLET:
bekostet af borgmester Niels Hansen og hustru Karen Jonasdatter Charisia hvis navne findes over døren i nordre væg.

I de to panelvægge er indsat tralværk bestående af 20 messingbalustre givet af byens rige borgere i deres navn.
Børnenes navne er indgraveret i balustrene:


1 Johan Arburgs, Peter Arburgs, Bertram Arburgs
2 Johanne Hansdatter, Bartholomeus Hansen . . . [Børn af borgmester Hans Hansen og hustruer Janike Johansdatter Holst og Birgitte Jacobsdatter
3 Dorothea Andersdatter, Elsebe Andersdatter Harcks
4 Karen Madsdatter . . . . [datter af tolder Mads Mortensen Rosenvinge og Cathrine Christophersdatter
5 Kirstine Madsdatter . .  [datter af tolder Mads Mortensen Rosenvinge og Cathrine Christophersdatter
6 Catrine Heinemark, Marie Heinemark, Anne Heinemark . . . [døtre af tolder Jonas Heinemark og Birgitte Willumsdatter Rosenvinge]
7 Crestenze Marie Heinemark, Birgitte Heinemark, Margrethe Heinemark . . . [døtre af tolder Jonas Heinemark og Birgitte Willumsdatter Rosenvinge]
8 Anne, Margrethe, Karen, Maren . . . [døtre af den senere borgmester Johan Hansen og hustru Anna Boisdatter]
9 Dorithea Jørgensdatter . . . . [datter af borgmester Jørgen Andersen og Dorothea Michelsdatter ]
10 M. Davids døtre Sophia D.D. Anna D.D. Catharina D.D. Margaretha D.D. Elisabeth D.D. Dorothea D.D. [døtre afsognepræst, magister David Christensen og Geske Frederiksdatter. M= Magister, D.D.= Davidsdatter]
11 Anna Martinus Owendatter . . [datter af borgmester Martinus Owen og Anna Clausdatter]
12 Maren Jensdatter, Anne Jensdatter
13 Dorothea Pedersdatter Grove. . . [datter af fyrforvalter Peder Jensen Grove og Anna Christensdatter Langberg]
14 Barbara Wilders, Cille Wilders, Anna Catrine Wilders [døtre af rådmand Johan Wilders og Margrethe Simonsdatter]
15 Helle Wilders, Margrethe Wilders, Lucas Wilders . . . [døtre af rådmand Johan Wilders og Margrethe Simonsdatter]
16 Johan Lamberts, Simon Lamberts, Maren Lambertsdatter, . . .[børn af toldforvalter Lambert Ebbesen og 1. hustru Alhed Johansdatter]
17 Anna Fuiren [ Lambert Ebbesens 2. hustru, f. 1634, datter af vinhandler og rådmand Willum Fuiren og Drude Charisia i Kbh. - Drude var vel søster til Karen Charisia som gav fontelukket. Navneformen Fuiren og Fiuren veksler.]
18 Maria og Barbara Jostdatter
19 -20 S. R. - M. C. D.

I fontelukket
er en svær malmfont støbt i drejet bægerform givet 1579 af
Frants Lauritsen Skriver og hustru Bente Poulsdatter.

Joachim Skovgaard har i 1898 overmalet nogle på væggen i fontelukket tidligere figurer, hvilket han modtog Kr. 600,00 for.Uret
er oprindeligt hentet fra Kronborg.
Det repareredes 1823-25 af mecanicus Friis.
Atter repareret i 1882 af urmager H. Willumsen.
1936-37 fik det en gennemgribende overhaling af tårnurfabrikant Carl Petersen Kbh.


Klokkerne i tårnet
er omstøbte 1882 på Anker Heegaards etablisement i Frederiksværk ved støbemester Anders Clemmensen.

Stormklokken
er oprindeligt støbt år 1511 af Johannes Fastenowe. 1574 måtte klokken omstøbes i Lübæk af mester Mathias Benninck.
1631 måtte den endnu engang omstøbes. Det foretoges af kanonstøber Hans Kemer (ell. Kemmer) på Kronborg.
Kemer ligger begravet i St. Marie kirke.
1740 revnede klokken og den blev nu omstøbt af kanonstøber Joh. Bartold Holtzmann i Kbh.

Vagt- eller kvarteerklokken
støbt 1511 af en belgisk klokkestøber George Waghevens.

Diverse inventar.
Sølvkande foræret 1579 af borgmester Frans Lauridsen. Denne kande ændredes 1585 af guldsmed Peder Elling.
Et sæt altersølv fremstillet af Jacob Otter, Helsingør og givet af tolder Mads Mortensen Rosenvinge og hustru Chatrine Christophersdatter år 1650
Et sæt altersølv givet af Johan Kierurt og Ingeborg Clausdatter Busch 1680
Vinkande fremstillet af Caspar Hoffmeier, Helsingør givet af ligkompagniet ved dets oldermand David Petersen død 1682
Oblatæske givet af rektor Hans Braëm 1680
Dåbsfad givet 1690 af "tvende gudsbørn der ikke vil være deres navne bekendt"
Dåbskande Støbt af Sv. S. Holm, Helsingør, givet af kirkens graver (ringer ;-)) Rasmus Hansen Mønbo 1756
Et sæt altersølv Omgjort af guldsmed Jørgen Petersen Lyngsøe Helsingør1777
Alterkalk Fremstillet af Louis Lund 1918 skænket af kirkeværge dir. Louis Svendsen
25 særkalke Fremstillet af Augusta Hansen Kbh. 1928 gave fra fru dir. L. Svendsen
Sort gyldenstykkes hagel Gave fra Herluf Trolle
Grøn do Måske gave fra tolder Hans Pedersen rådmand i 1495
Alterdug Gave fra rådmand Hans Nielsen, borgmester 1588
Fløjs corporal Gave fra borgmester Frans Lauridsen Skriver

I tidens løb er alt dette solgt eller forsvundet, men 1928 anskaffedes en messehagel fra Clara Wæver i København og 1945 skænede den residerende kapellan pastor Augustsen en messehagel og igen 1858 indkøbtes en messehagl fra Paramenthandelen i København.Gravsten i kirken.
Enkelte sten fra 1500-tallet blev fundet 1938.


Rådmand Hans (Johan) Davidsen - død 1557.
En sten med initialerne: H A N - I G D - evangelist symbolik.
En sten med dødningehoveder den var brugt anden gang af borgmester Tommes (Thomas) Jacobsen død 1646.
Sten med portræt af ukendt ægtepar.
Sten  over rådmand Morten Pedersen død 1563 - nu i korets søndre sideskib
Sten over Abela 

I begyndelsen af 1700' fandtes i kirken følgende benyttede gravsten,
hvor de endnu kan påvises er det angivet.


1 Sognepræst Rasmus Lauritzen død 1593
2 Niels Tigersen (Thygesen) død 1614 lagt af hans hustru Ellen Povlsdatter, der skænkede 2 huse i Lundegaden til kirken - mod at få lejerstedet frit.
3 Christian Hansen (Baden) til Nørgaard (Lolland) ritmester befalingsmand (lensmand) på Kronborg død 1618. Ligger under gulvet i koret foran alteret.
4 Birgitte Nielsdatter 1585 - 1621 Gift med sognepræst Hans Kruse. Stenen ligger i tårnrummet.
5 Morten Jensen med tre hustruer. Må være toldskriver Morten Jensen Rosenvinge,død 1620. 1. Margrethe Hansdatter, 2. Mette Willumsdatter 3. Barbara Truelsdatter
6 Kirkeværge Svend Andersen død 1626 - 56 år. og Agathe Mortensdatter død 1628, Et brudstykke af stenen i tårnrummet. Måske kirkens ældste sten?
7 Catharina (Karen) Willumsdatter 1599 - 1633 gift med spr. Peder Rasmussen Lange - i tårnrummet
8 Toldskriver Willum Mortensen Rosenvinge 1587 - 1637 og Birrette Sinnesdatter 1550 - 1634. Lod prædikestolen udsmykke.
9 Fiskemester Niels Olsen død 1641 og Margret Povlsdatter
10 Dorthe Johansdatter Bøgvad 1602 - 45 gift med toldskriver Jørgen Beyer
11 Kgl. kammertjener Peder Christensen død 1657 - 66 år gl. og Anne Jensdatter død 1655, 62 år, forældre til Hans Rostgaards første kone, Kirsten Pedersdatter.  (se dette Epitafium)
12 Handelsmand Gregers Madsen Brøgger, død 1665, 73 år og Bente Mogensdatter død 1665 69 år
13 Anders Olsen, Karen Nieldatter, 1615, Willum Willumsen, 1657 og Willum Henriksen, (Rosenvinge) død 1667
14 Overformynder Jørgen Rasmussen Nimand 1620 - 69
15 Toldskriver Lambert Ebbesen 1620-77 og Anna Fuiren 1634-78, stenen senere lagt over  engelsk konsul, Robert Teig
16 Kirsten Gudmandsdatter død 1677 - 49 år, gift med købmand Berent Pedersen
17 Toldskriver Ivar Bollesen 1631 - 1680
18 Kapellan, fhv. sognepræst i Torkilstrup Niels Hansen Munck 1626 -82 og Karen Hansdatter Sadolin død 1685 - stenen bevaret i våbenhuset
19 Kapellan, magister Hans Hansen Faxøe (Ferrø, da han var født på Færøerne) død 1684, og Dorothea Hedkarls( eller Dorothea Hedvig Karls datter) død 1701
20 Borgmester Hans Hansen død 1684 og Birgitte Jakobsdatter død 1688
21 Byfoged Anders Christensen Rold død 1685
22 Skoleforstander Anders Jensen Ølstykke 1624-86 og Maren Poulsdatter 1646-95. Stenen senere anbragt over kaptajnlnt. Ole Colling død 1747 og købmand Poul Bentzen
23 Etats- justits- og kancelliraad fhv. stiftamtmand i Norge, overkrigskommissair Jens Nielsen Toller, 1676 adlet Rosenheim født 1636, død under de danske hjælpetroppers ophold i Irland 1690 i Dublin, hvor han ligger begravet og hans 2, hustru Anna Cathrine Composteller død 1701 med deres søn fænrik Ulrik Christian Rosenheim død 1700.
Grunden til at denne norske familie har ladet lægge mindepladen her i Helsingør er formentlig at Rosenheims far borgmester Niels Tolder i Christiania (død 1649) var gift med Karen Lucht, en datter af tolder David Lucht i Helsingør, (død 1638)
24 Kapellan Mads Madsen Schelderup død 1692 - stenen er i våbenhuset
25 Johan Kierurt død 1695. Donerede en alterkalk til kirken.
26 Toldkæmmerer Lauritz Sørensen, død 1696 og Anna Catharina Jørgensdatter samt deres døtre Anne, Inger og Birgitta.
27 Told- og konsumtionsforvalter Oluf Pedersen 1645-97. Stenen senere anbragt over spr. Peder Ørslev død 1748
28 Kammerråd, translateur ved Øresundstolden, Johannes Petersens to hustruer: Abigael Maria Müller død 1733 og Else Kathrine Fursmann død 1744
29 Jacob Langes 6 børn, Jacob Lang  måske ham der 1604 byggede gården Stengaden 40, (ganske vist er indskriften 'Jochum Lang'. Kun tre af børnene kendes.
30  Daniel Neuhaus  skulle kunne findes i korets nordvæg.
31 Lensmand Chr. Hansen Baden til Nørgaard. - Stenen lå midt for alteret ved knæfaldet. Stenen blev sænket så man kunne lægge gulvbrædder over.
32 Kirkeværge, færgemand restauratør og skibsprovianteringshandler Jens Svendsen Beck død 1731 og Dorothea Pedersdatter 1728  - - findes i tårnrummet
33 Peder Adolph Bahr   tårnrummet
34 Brygger S. Andersen Beyer  tårnrummet
35 Brygger Anders Jensen Meyer  tårnrummet

Under gulvet var, og er stadig, gravkamre.

Ved en undersøgelse 1938 fandt man, mest fra 1700-tallet, kister og æsker - flere ganske små med mumificerede børnelig, ganske velbevarede.
Man noterede teksten på kistepladerne inden der blev lagt et lag sand og derover brædder og tagpap - hvorefter det hele blev sømmet til.
Som det er bekendt blev gravkamrene atter åbnet i 2001-02, og efterfølgende er der udgivet bøger med undersøgelsesresultatet.
Det tilkommer ikke undertegnede at afskrive dette, men vil da gerne gøre lidt reklame for følgende lille bog:

Citat:
Skt. Olai Kirke : Restaureringen af Helsingør Domkirke 2000-2001
og undersøgelserne af de borgerlige begravelser / redaktion: Lone Hvass
Helsingør Kommunes Museer, 2001. – 156 sider : ill. I farver
1. søndag i advent 2001 åbnede Skt. Olai Kirke igen efter 2 års restaurering. Kirken står nykalket og har fået renset og renoveret alt inventaret. F.eks. er altertavlen minutiøst renset med vatpinde, hvorefter der med injektionssprøjter er sprøjtet lim ind for at fastholde guldbelægningen. Men det, der har skabt mest opmærksomhed både i og udenfor offentligheden, er nok fundet af de mange, meget velbevarede borgerlige 1700-tals begravelser i gravkældrene under kirken. Disse grave er grundigt beskrevet i bogen.
Citat slut.
God fornøjelse.
F.S.